Rodo

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Klubu Sportowego „Parasol” Wrocław (zwanego dalej „Parasol” Wrocław) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lotniczej 72 zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000030802, posługujące się nr NIP 8942556629 oraz REGON 932070200 informuje, ze jest administratorem danych osobowych. 

 

Z administratorem danych można kontaktować się na adres mailowy: rodo@parasol.wroclaw.pl lub pisemnie na adres siedziby Klubu przy ul Lotniczej 72 we Wrocławiu.

Dane będą przetwarzane:

 1. w celu publikowania danych kontaktowych oraz wizerunku na stronach internetowych Parasol” Wrocław (podstawa art. 6 ust.1 lit. a RODO);
 2. w celu wykonania umowy zlecenia (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. dla celów wypełniania obowiązków prawnych ciążących na „Parasolu” Wrocław na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości oraz na podstawie prawa tworzonego przez Polski Związek Piłki Nożnej lub Okręgowy Związek Piłki Nożnej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu promocji działań statutowych „Parasola” Wrocław będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in.: firmy świadczące usług IT, podmioty, z którymi „Parasol” Wrocław współpracuje w celu wykonania umów o świadczenie usług, podmioty świadczące usługi księgowe, usługi prawne, organy lub podmioty publiczne uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo:

 1. dostępu do danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. przenoszenia danych osobowych;
 7. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W zakresie, w jakim „Parasol” Wrocław przetwarza dane na podstawie zgody, w każdej chwili istnieje możliwość jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

-czasu obowiązywania umowy,

-przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas,

-okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

A ponadto dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia oraz wykonania umowy zlecenia.