DOSTĘPNOŚĆ

Stowarzyszenie MKS Parasol Wrocław  zobowiązuje się do  zapewnienia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej o adresie https://parasol.wroclaw.pl/

Data publikacji strony internetowej: 30.06.2019
Data ostatniej aktualizacji: 30.10.2021
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Strona posiada możliwość przechodzenia pomiędzy modułami za pomocą klawisza TAB 
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-03.

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny podmiotu, który korzysta ze środków publicznych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z p. Danielem Sroką  e-mail: daniel.sroka@parasol.wroclaw.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury odwoławczej

Dane teleadresowe placówki:
Stowarzyszenie MKS Parasol Wrocław, ul. Lotnicza 72, 54-155 Wrocław,

Każdy ma prawo do żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, a także zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informację i treści wyłączone z zakresu DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.  w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Siedziba Stowarzyszenia MKS Parasol Wrocław znajduje się na terenie obiektu sportowego na ul. Lotniczej 72 we Wrocławiu, który jest zarządzany przez  Młodzieżowe Centrum Sportu (jednostka budżetowa Gminy Wrocław), do którego stosuje się regulamin https://www.mcs.wroc.pl/zobacz-obiekty/stadion-sportowy-lotnicza.html

Opis dostępności wejścia na obiekt
Wejść na obiekt można przez bramkę od ul. Lotniczej (dla pieszych) oraz wjazdem od ul. Metalowców (dla pieszych oraz  osób zmotoryzowanych). Biuro klubu oraz pomieszczenia dla trenerów znajdują się na w budynku parterowym (po lewej od wejścia od ul. Lotniczej), do których jest  łatwy dostęp.

Pomieszczenia sanitarne
Toalety znajdują się na terenie obiektu (na parterze) od głównego wjazdu od ul. Metalowców po prawej stronie, a także w nowym budynku parterowym, który stoi po lewej stronie od wejścia z ul. Lotniczej. Toalety są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe
Na terenie  obiektu przy ul. Lotniczej 72 we Wrocławiu znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe jednak nie są oznaczone, jako miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Portiernia Młodzieżowe Centrum Sportu znajduje się po prawej stronie od wjazdu od ul. Metalowców i jest  punktem informacyjnym dla interesantów. Portiernia jest czynna w godzinach 07.00 do 23.00.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym.
Nie ma informacji o zakazie wstępu osoby niepełnosprawnej wraz z psem asystującym na  teren całego obiektu.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie obiektu przy ul. Lotniczej 72 nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.\

Na obiekcie nie ma monitoringu.

Informacje dodatkowe
Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

Stowarzyszenie MKS Parasol Wrocław dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie internetowej były zrozumiałe, czytelne oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Poprawiamy układ oraz czytelność elementów na stronie. Uzupełniamy informacje. Nowe informacje będziemy tworzyć zgodnie z zasadami ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacje dla osób niewidomych lub słabo widzących:
Strona nie jest dostosowana dla osób niewidomych lub słabo widzących.

Wniosek o zapewnienie dostępności